SeniaGroup

Adatkezelési tájékoztató

  1. 1.TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1.1. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a vásárlást megelőzően a Felhasználók részére az általuk kért információkat biztosítsa. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címekre kéretlen elektronikus leveleket (pl. hírleveleket) nem küld.

1.2. Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó a hozzájárulását a tájékoztatás- vagy árajánlat kérés alkalmával a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

1.3. A kezelt adatok köre az alábbi személyes adatokra terjed ki:

          – név

          – email cím

1.4. Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által a tájékoztatás- vagy árajánlatkérés alkalmával megadott személyes adatokat a Szolgáltató 1 évig kezeli.

1.5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás: Az adatokat a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak 4.1 pontban meghatározott célokra használják fel.

 

  1. 2.COOKIE-K

2.1. A Szolgáltató rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kisadatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

2.2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak.

2.3. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

2.4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő naplózott adatok a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, a Honlap böngészése, ill. a munkafolyamat végéig kerülnek tárolásra a rendszerben.

  1. 3.GOOGLE

3.1. A Szolgáltató a Honlap látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez (pl. mennyi időt töltöttek a weboldalon, visszatérő vagy új látogatók-e, milyen oldalakat tekintettek meg), statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használja.

3.2. A Felhasználók a Honlap használatával hozzájárulnak, hogy a 6.1 pontban megnevezett programok a Felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Szolgáltató részére. A Felhasználók egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

3.3. A 6.1 pontban megnevezett programok nem gyűjtenek személyes adatokat, nem alkalmasak személyazonosításra.

3.4. További információk a Google adatkezeléséről a következő linken találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de

3.5. A Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a következő linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

  1. 4.FACEBOOK

4.1. A Szolgáltató a Honlap egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt megosztja a facebook.com weboldalon.

4.2. A Felhasználók az által a facebook.com oldalon keresztül kért információkat a Szolgáltató biztosítja, de felhasználói adatokat nem gyűjt. Az adatkezelés a facebook.comweboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Információk a Facebook adatkezeléséről a következő linkeken találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy ,

https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

  1. 5.A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  1. 6.ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  1. 7.FELHASZNÁLÓI JOGOK

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást

 

7.2. Adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, zárolásához való jog

7.2.1. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.2.2. Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.2.3. A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti a Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

7.2.4. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználónak joga van arra, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkérje a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért adatokat,

7.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben ad tájékoztatást illetve tesz intézkedést, ha a Felhasználó a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

  1. 8.JOGÉRVÉNYESÍTÉS

8.1. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken tehet panaszt, ha úgy véli, hogy adataival visszaéltek vagy a Szolgáltató nem teljesítette valamely kérelmét:

8.2. A Felhasználó Bíróság előtt is érvényesítheti jogait, amennyiben a Szolgáltató megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket vagy nem teljesítette valamely kérelmét.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. május 24.